Media społecznościowe w marketingu w organizacji pozarządowych

 

Media społecznościowe w marketingu w organizacji pozarządowych (pełna wersja artykułu w archiwum w formacie pdf)

Dorota Bręczewska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 Wśród wielu zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi coraz bardziej na znaczeniu zyskuje marketing. Z uwagi na ograniczoność środków będących do dyspozycji podmiotów trzeciego sektora, brak płynności finansowej oraz najczęściej społeczny charakter pracy członków i brak specjalistycznych umiejętności w tym zakresie, w artykule podjęto próbę wskazania podstawowych narzędzi internetowych możliwych do wykorzystania przez organizacje w ich działalności marketingowej. Wywody poparto licznymi przykładami.

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, NGO (non-govermental organizations), media społecznościowe, marketing

Social media in the marketing of NGO’s

Among many subject connected to NGO’s marketing starts to gain importance. However, the organisations of the third sector often deal with limited amount of financial or liquidity and lean on voluntary involvement of their members that lack specific knowledge on marketing issues. In this article several internet tools has been presented that could be used by the NGO’s including numerous practical examples.

Key words: ngo, non-govermental organizations, social media, marketing

Wstęp

Czytaj dalej

Materialne i niematerialne czynniki determinujące atrakcyjność stoiska targowego

Dominika Flaczyk

Materialne i niematerialne czynniki determinujące atrakcyjność stoiska targowego

 

Udział w targach jest dla przedsiębiorstwa bardzo dobrą okazją do zaprezntowania firmy, kreowania wizerunku i marki, zdobycia nowych rynków, rozbudowanie i umocnienie już istniejących kontaktów biznesowych oraz m.in. zaprezentowania nowych usług i testowanie konkurencyjności.  Kontaktowanie się z odbiorcami w ramach promocji bezpośredniej, której szczególną formą są targi, stanowi niezwykle korzystny rodzaj inwestycji rynkowej. Dzisiejsze targi charakteryzują się wieloma tylko sobie właściwymi cechami, niezwykle istotnymi dla przedsiębiorstw chcących skutecznie walczyć o dominację w złożonym otoczeniu rynkowym. Targi przy właściwym podejściu, przede wszystkim stanowią atrakcyjną formę komunikacji marketingowej, jak również są wypróbowanym sposobem stymulowania wymiany handlowej. Dla wielu przedsiębiorstw są także ważnym miejscem zdobywania wszelkich informacji na temat określonej branży (Gębarowski M, 2010, s. 11).

Czytaj dalej