„Bornglobal” a internacjonalizacja polskich MSP

Adriana Ćwiertnia

Uniwersytet Szczeciński

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, w jaki sposób globalna sieć wpływa na proces umiędzynaradawiania się podmiotów z grupy tzw. bornglobal. W artykule przedstawiono sposób rozwoju międzynarodowego firm tzw. bornglobal oraz podmiotów pochodzących z sektorów klasycznych, wykazując, że firmy oparte w swej działalności o ICT osiągają szybciej i efektywniej wyznaczone cele, niż firmy rozwijające się zgodnie z modelem konwencjonalnym. Poparte zostało to badaniami przeprowadzonymi wśród firm z regionu szczecińskiego.

Czytaj dalej

Budowanie zaufania w handlu elektronicznym poprzez kreowanie pozytywnych doświadczeń zakupowych

Justyna Kozłowska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 

Streszczenie

Pozytywne doświadczenia zakupowe są niezwykle ważnym elementem towarzyszącym procesowi budowania zaufania, zwłaszcza w handlu internetowym. Bowiem w trakcie dokonywania zakupów online klient nie ma fizycznego kontaktu z produktem, ani ze sprzedawcą. Opiera się on wyłącznie na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Niestety wiele osób zostaje oszukanych podczas dokonywania zakupów w formie handlu internetowego, co powoduje utratę zaufania nie tylko do sprzedawcy, który dopuścił się naruszenia, ale i do zawierania transakcji kupna-sprzedaży z wykorzystaniem Internetu. Z kolei pozytywne doświadczenia zakupowe doprowadzają do zawierania powtórnych transakcji.

Słowa kluczowe: zaufanie, handel elektroniczny, doświadczenia zakupowe.

 

Czytaj dalej

Media społecznościowe w marketingu w organizacji pozarządowych

 

Media społecznościowe w marketingu w organizacji pozarządowych (pełna wersja artykułu w archiwum w formacie pdf)

Dorota Bręczewska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 Wśród wielu zagadnień związanych z organizacjami pozarządowymi coraz bardziej na znaczeniu zyskuje marketing. Z uwagi na ograniczoność środków będących do dyspozycji podmiotów trzeciego sektora, brak płynności finansowej oraz najczęściej społeczny charakter pracy członków i brak specjalistycznych umiejętności w tym zakresie, w artykule podjęto próbę wskazania podstawowych narzędzi internetowych możliwych do wykorzystania przez organizacje w ich działalności marketingowej. Wywody poparto licznymi przykładami.

Słowa kluczowe: organizacje pozarządowe, NGO (non-govermental organizations), media społecznościowe, marketing

Social media in the marketing of NGO’s

Among many subject connected to NGO’s marketing starts to gain importance. However, the organisations of the third sector often deal with limited amount of financial or liquidity and lean on voluntary involvement of their members that lack specific knowledge on marketing issues. In this article several internet tools has been presented that could be used by the NGO’s including numerous practical examples.

Key words: ngo, non-govermental organizations, social media, marketing

Wstęp

Czytaj dalej