Informacje dla autorów

Proces recenzowania artykułów

Artykuły publikowane w świecie marketingu są recenzowane.

I etap polega na określeniu spełnienia wymagań formalnych i dokonywany jest przez Redakcję Świata Marketingu. Artykuł nie jest zasadniczo oceniany pod względem merytorycznym ale formalnym. Uwaga w szczególności jest zwrócona na takie kwestie jak zgodność z wzorcowym układem artykułu, poprawność zastosowania przypisów oraz zgodność publikacji z marketingowym profilem czasopisma.

II etap recenzji polega na podwójnie ślepej recenzji dokonywanej przez dwóch recenzentów. Recenzentami są osoby związane ze PNTM.

W przypadku jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji decyzję o publikacji podejmuje Rada Redakcyjna

Wolny dostęp

Artykuły w Świecie marketingu publikowane są na zasadzie wolnego dostępu. Każda osoba może je dowolnie, bez opłaty, przeglądać i ściągać. Wykorzystanie treści prezentowanych w publikacjach Świat Marketingu wymaga stosowania przypisów.

Opłaty za publikację

Za publikację artykułów w Świecie marketingu nie są pobierane żadne opłaty od autorów.

Wymogi dla autorów

Układ artykułu powinien obejmować następujące części

 • Wprowadzenie
 • Przegląd literatury
 • Opis badań
 • Podsumowanie

 

 

Wprowadzenie

Wprowadzenie o długości około 300-500 wyrazów powinno prezentować istotę publikacji oraz jej główny cel

Przegląd literatury

Syntetyczny przegląd literatury powinien być powiązany z hipotezami badawczymi.

Opis badań

Opis badań powinien zawierać informacje dotyczące charakteru badania, zasad doboru próby. Wyniki badania powinny wykazywać statyczną istotność rezultatów. ,

Podsumowanie

W podsumowaniu powinny znaleźć się podstawowe wnioski wynikacie z przeprowadzonego badania. Dodatkowo wskazane jest przedstawienie możliwości zastosowania wyników pracy w praktyce oraz wskazanie na dalsze pola mogące być interesującym polem do naukowej eksploracji.

 

 

Wymogi edytorskie

 • Autorzy powinni dołożyć starań aby publikacja była napisana poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym.
 • W tekście nie należy stosować podkreśleń, wytłuszczeń oraz różnych typów i rozmiarów czcionek.
 • Typowy artykuł powinien liczyć od 4000 do 8000 słów wliczając w to tabele, przypisy, odnośniki
 • Streszczenie powinno liczyć około 125 wyrazów i być sporządzone po polsku i angielsku.
 • Do artykułu powinny być dołączone słowa kluczowe
 • Wszyscy autorzy publikacji powinni dostarczyć informacje o pełnych imion i nazwisk, afiliacji, adresu mailowego na 1 stronie . Jeżeli publikacja została sporządzona przez więcej niż jednego z autorów, jedna osoba powinna zostać wskazana jako odpowiedzialna za korespondencję.
 • Przypisy powinny być sporządzone w systemie harwardzkim.

Podstawowe zasady : Przykładowo informacje o cytowaniu zamieszczane są w tekście w nawiasach okrągłych (Kowalski 2015), w przypadku dwóch lub trzech autorów wymienia się nazwiska (Kowalski, Wesołowski i Nowak 2015), w przypadku więcej niż trzech autorów podaje się  tylko nazwisko pierwszego (Kowalski i in. 2015).