Wymogi edytorskie

  • Autorzy powinni dołożyć starań aby publikacja była napisana poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym.
  • W tekście nie należy stosować podkreśleń, wytłuszczeń oraz różnych typów i rozmiarów czcionek.
  • Typowy artykuł powinien liczyć od 4000 do 8000 słów wliczając w to tabele, przypisy, odnośniki
  • Streszczenie powinno liczyć około 125 wyrazów i być sporządzone po polsku i angielsku.
  • Do artykułu powinny być dołączone słowa kluczowe
  • Wszyscy autorzy publikacji powinni dostarczyć informacje o pełnych imion i nazwisk, afiliacji, adresu mailowego na 1 stronie . Jeżeli publikacja została sporządzona przez więcej niż jednego z autorów, jedna osoba powinna zostać wskazana jako odpowiedzialna za korespondencję.
  • Przypisy powinny być sporządzone w systemie harwardzkim.

Podstawowe zasady : Przykładowo informacje o cytowaniu zamieszczane są w tekście w nawiasach okrągłych (Kowalski 2015), w przypadku dwóch lub trzech autorów wymienia się nazwiska (Kowalski, Wesołowski i Nowak 2015), w przypadku więcej niż trzech autorów podaje się  tylko nazwisko pierwszego (Kowalski i in. 2015).